• ZAHER International Trade L.t.d.
  • د ظهیر نړیوال سوداگریزشرکت
  • شرکت تجارتی بین المللی ظهیر

  • رهنمای معاملات

    این شرکت داری معلومات بشتر و به سال ها در عرصه رهنمای معاملات تجربه دارد. تیم کاری ما میتواند در کشور های اروپایی در موقیعت های بسیار مهم سرمایه گذاری، معلومات در مورد بازار رهنمای معاملات ارائه نمایند. ما میتوانیم در بخش های ذیل همکاری نمایم: تأسیس نمایندگی شرکت ویا شرکت جدید، ایجاد فابریکه، خرید، فروش ویا کرایه ملکیت های جدید بود باش ویا مراکز تجارتی ویا اداره خدمات دیگر برای ساکنان و اتباع خارجی در کشور های مذکور. تیم کاری ما میتواند شما را به ملکیت برده و بطور کامل به شما توضیحات ارائه نماید. همچنان اگر شما در حدود %50 سرمایه برای هر گونه معاملات را داشته و میخواهد که سرمایه متباقی را از بانک قرض بگیرید، ما میتوانیم همرایتان همکاری نمایم.

    هدف ما ارائه امکانات به اندازه کافی و پشتیبانی از سرمایه گذاران به منظور افزایش فرصت های ایشان از سرمایه گذاری موفق و بدون هر گونه خطر در این بازار میباشد. بنا براین، میتوانید با شرکت رهنمای معاملات ما تماس گرفته وبا دست آوردن اطلاعات رضایت بخش در عرصه رهنمای معاملات در کشورهای اروپایی و اسیایی مستفید شوید.